OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre používanie Aplikácie E-Mailer
Všeobecné obchodné podmienky PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY APLIKÁCIE E-MAILER


Úvodné ustanovenia


2. Prosím zoznámte sa s obsahom pojmov používaných v týchto obchodných podmienkach: Bezplatná Služba je Služba poskytovaná bez nutnosti vykonávať úhradu ceny za Službu vo vopred stanovenom období, rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené na Webovom rozhrania (www.E-Mailer.sk). Limity bezplatné Služby môžu byť stanovené množstvom kontaktov, časovo, objemom dát, funkciami a pod.
2.2. Cenník je informácia o výške úhrady za Služby. Cena Služby je stanovená vrátane informácie o tom, či je cena s alebo bez DPH, a vrátane uvedenia aktuálnej sadzby DPH. Aktuálny Cenník je k dispozícii na Webovom rozhraní.
2.3.Doplnkovou službou sa rozumie Adresa Odosielateľa a ďalšie bližšie špecifikované na Webovom rozhraní.
2.4. Obsahom Poskytovateľa sa rozumie najmä súhrn nástrojov a prostriedkov, tj. Všetky materiály, informácie a diela (vr. Diel autorských) predkladané Poskytovateľom ako súčasť Služby, ktoré vytvárajú funkční rámec Služby (formu) a jej náplň (obsah).
2.5. Obsahom Užívateľa sa rozumie najmä všetky materiály, informácie a diela (vr. Diel autorských) zasielané Užívateľom v súvislosti s užívaním Služby ako texty, obrázky, videá a pod., Môže sa jednať aj o diela tretích osôb, Užívateľ však zodpovedá za dodržanie práv tretích osôb ( najmä autorských) ku zverejňovaným či používaným materiálom, informáciám a dielam tretích osôb.
2.6. Obsah Služby predstavuje súhrn Obsahu Poskytovateľa a súhrn obsahu používateľa.
2.7. Občanský zákoník je zákon č. 40/1964 Zb., občanský zákoník, v platnom znení.
2.8. Podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky Lime s.r.o pre poskytovanie služieb aplikácie E-Mailer.
2.9. Poskytovateľom sa rozumie Lime s.r.o, so sídlom Medňanského 2/3, 036 08 Martin, IČO: 36 387 762, IČ DPH:SK2020120476, vedená na Okresnom súde v Žiline pod Číslom vložky 11803/L.
Kontaktovať nás môžete (radi komunikujeme online) :
pre online komunikáciu: opsidiam@gmail.com
pre vybavovanie reklamácie: podpora@e-mailer.sk
na poštovú korešpondenciu: Medňanského 2/3, 036 08 Martin
2.10. Službou sa rozumie plnenie Poskytovateľa spočívajúce v poskytnutí licencie pre aplikáciu E-Mailer, bližšie špecifikovaným na Webovom rozhraní. Obsah Služby, jej varianty, tarify a možnosti použitia sú uvedené na Webovom rozhraní.
2.11. E-Mailer je Služba spočívajúca v zaistení softvér vyvinuté Poskytovateľom na vytvorenie, vedenie, odosielanie a správe emailovej marketingovej kampane, prostredníctvom ktorej môže Užívateľ oslovovať svojich zákazníkov elektronickou formou na sieti Internet pomocou emailu. Popis Služby a varianty použitia, návody a odporúčania Poskytovateľa sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa www.e-mailer.sk.
2.12. Zmluvou o poskytovaní Služby (alebo len "zmlúva") je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby Užívateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky, s ktorými Užívateľ vyslovuje svoj súhlas pri uzatváraní Zmluvy zaškrtnutím príslušného políčka na Webovom rozhraní.
2.13. Treťou osobou je subjekt (fyzická alebo právnická osoba) odlišný od Poskytovateľa a Užívateľa.
2.14. Užívateľom sa rozumie každý, kto sa prostredníctvom Webového rozhrania registruje alebo objednáva či využíva Služby alebo inak prostredníctvom Webového rozhrania vstupuje do právnych vzťahov s Poskytovateľom. Užívateľ, ktorý užíva aplikácie Poskytovateľa na podnikateľské účely nie je spotrebiteľom. Poskytovateľ predpokladá, že aplikácia E-Mailer je využívaná na podnikateľské účely; v opačnom prípade Poskytovateľ Užívateľa žiada, aby ho o svojom postavení ako spotrebiteľa informoval pri uzavretí zmluvy.
2.15. Webovú aplikáciu (alebo len "aplikácia") sa rozumie webová aplikácia pre online marketing E-Mailer (platforma pre online marketing) vyvinutá Poskytovateľom. Fungovanie aplikácie, jej cena a prípadne ďalšie informácie sú dostupné na webovom rozhraní danej aplikácie.
2.16. Webové rozhranie je rozhranie umiestnené na stránke www.e-mailer.sk. prevádzkovanej Poskytovateľom.
2.17. Webovým rozhraním aplikácie sa rozumie rozhranie umiestnená na https://e-mailer.sk/ prevádzkovaná Poskytovateľom.
3. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
4. Tieto Podmienky neobsahujú žiadne dojednania o zmluvnej pokute na ťarchu Užívateľa. Užívateľ však zo zákona zodpovedá za ujmu (majetkovú i nemajetkovú) spôsobenú Poskytovateľovi v dôsledku porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti stanovené týmito Podmienkami.

II. LICENCIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A iných práv duševného vlastníctva


1. Licencie na používanie webovej aplikácie špecifikované na Webovom rozhrania („Licencie“) je nevýhradná, teritoriálne neobmedzená a časovo obmedzená po dobu trvania predplatného obdobia poskytovania Služby alebo po dobu poskytovania bezplatnej Služby. Táto licencia je neprenosná a neprevoditeľná na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený predávať, licencovať, prenajímať, postúpiť alebo sprístupniť aplikáciu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Právo Užívateľa poskytovať výstupy z aplikácií jednotlivým zákazníkom či obchodným partnerom alebo tieto výstupy využívať interne v súlade s Podmienkami nie je týmto ustanovením dotknuté. V prípade porušenia tohto ustanovenia by Užívateľ porušoval práva duševného vlastníctva Poskytovateľa.
2. Všetky práva k obsahu Služby (vrátane mena, kódov, ochranných známok, softvér, videí, obrázkov, grafiky, zvukov a pod.) A k ich jednotlivým častiam sú výhradným majetkom Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený udeľovať licencie, sublicencie, kopírovať, upravovať alebo vytvárať súborné či odvodené diela z webových aplikácií. Užívateľ nie je oprávnený spätne prekladať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať extrahovať zdrojový kód webových aplikácií alebo ich časti. V prípade porušenia tohto ustanovenia by Užívateľ porušoval práva duševného vlastníctva Poskytovateľa.
3. Užívateľ nie je oprávnený využívať Službu k akýmkoľvek účely odporujúcim Zmluve alebo právnym predpisom. Používateľ nesmie Službu využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu diela, alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Poskytovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služby tretími osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženie diela (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Poskytovateľom.
4. Obsah Webového rozhrania, obsah Služby a webový obsah, ktorý so Službou súvisia a všetky na nich súvisiacie tlačené v médiách publikované materiály (propagačné letáky, inzercia, texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia Webového rozhrania a týchto Podmienok, je chránený autorským právom Poskytovateľa a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie Užívateľ meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Predovšetkým je zakázané platne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Poskytovateľ uplatňovať svoje nároky z autorských práv v súlade so zákonom č. 185/2015 Zz., Autorský. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
5. Používateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený v súvislosti s poskytovaním Služby užívať obchodnú firmu Poskytovateľa, jeho ochranné známky, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a obchodné prvky Poskytovateľa.

III. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA WEBOVOM ROZHRANÍ, UZAVRETIE ZMLUVY A POSKYTOVANIE SLUŽBY


A. REGISTRÁCIA


1. Podmienkou pre uzavretie Zmluvy a užívanie Služby je prevedenie registrácie Užívateľa na Webovom rozhraní aplikácie / Služby. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením webového formulára. Užívateľ je povinný v registračnom formulári vyplniť správne a úplné povinné údaje o svojej osobe (označené hviezdičkou). Užívateľ je povinný údaje v priebehu užívania Služby meniť a dopĺňať podľa aktuálneho stavu, a to vždy najneskôr do 5 dní odo dňa zmeny povinného údaje. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s poskytovaním Služby zmeniť rozsah povinných osobných údajov a vyžadovať oznámenie ďalších údajov o Používateľovi v prípade, že toto bude vyžadované zo zákonných dôvodov. V prípade neposkytnutia vyžiadaných údajov je Poskytovateľ oprávnený užívateľský účet Užívateľa zablokovať a odstúpiť od Zmluvy.
2. Registračný formulár Užívateľ odošle prostredníctvom príslušného tlačidla na Webovom rozhraní. Údaje uvedené v registračnom formulári sú Poskytovateľom považované za správne.
3. Po odoslaní registračného formulára Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Používateľa, uvedenú v registračnom formulári, potvrdenie o registrácii a URL adresu, LOGIN a prístupové heslo.
4. Po dokončení registrácie je Používateľovi zriadený užívateľský účet.
5. Poskytovateľ nie je povinný obdržaný registračný formulár potvrdiť. Nepotvrdený registračný formulár nie je pre Poskytovateľa záväzný.

B. UZAVRETIE ZMLUVY


1. Na Webovom rozhraní je uvedená základná verzia aplikácie, vrátane jej obsahu a opisu hlavných vlastností jednotlivých verzií. Prezentácia webových aplikácií uvedená na Webovom rozhranie je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh Poskytovateľa na uzavretie zmluvy . Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby Užívateľ podal objednávku Služby (elektronicky na Webovom rozhraní alebo v prostredí svojho užívateľského konta vyplnením a odoslaním objednávkového formulára), a aby došlo k prijatiu tejto objednávky Poskytovateľom. Objednávku je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:
   a. prvú objednávku Služby uskutoční Užívateľ prostredníctvom Webového rozhrania aplikácie.
   b. ďalšie objednanie Služieb, vrátane nastavenia limitu Služieb, vykonáva Užívateľ prostredníctvom používateľského konta / prostredníctvom emailovej či telefonickej komunikácie s Poskytovateľom.
2. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
3. Potvrdením elektronickej objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a že s Podmienkami vyslovuje súhlas.
4. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.
5. Zmluva je uzavretá okamihom, keď je objednávka prijatá Poskytovateľom. O prijatí objednávky je Používateľ informovaný prostredníctvom emailu Poskytovateľa.
6. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a Užívateľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávkového formulára ho skontrolovať a prípadne opraviť.
7. Bezplatná Služba, ak si ju Užívateľ zvolí, je Užívateľovi poskytovaná od registrácie na Webovom rozhraní. Zmluva je v takom prípade uzavretá okamihom, keď Užívateľ vyjadrí svoj súhlas s objednaním bezplatné Služby a s týmito Podmienkami. Platenú verziu Služby Užívateľ volí kedykoľvek v priebehu užívania bezplatnej Služby alebo neskôr. Na skončení bezplatného poskytovania Služby je Užívateľ e-mailom upozornený a zároveň je upozornený na možnosť objednania platené Služby. V prípade, že si užívateľ platenú Službu neobjedná v stanovenej lehote, je mu prístup k Službe obmedzený.
8. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

C. POSKYTOVANIE SLUŽBY


1. Služba je Poskytovateľom poskytovaná Používateľovi vo zvolenom tarife a opatrení od riadneho uhradenia ceny za Službu, v prípade bezplatnej Služby odo dňa objednania bezplatné Služby.
2. Užívateľ si môže v priebehu využívania Služby kedykoľvek meniť tarifu a predplatené obdobie, a to vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom svojho užívateľského konta.
3. Poskytovateľ plne zodpovedá za prevádzku a bezpečnosť serverov, ktoré prevádzkuje pre chod Služby. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku servera, ktorý je nevyhnutný na používanie Služby.
4. Užívateľ je povinný zabezpečiť technické prostredie so zodpovedajúcimi technickými parametrami, ktoré budú umožňovať bezproblémový chod Služby na strane Užívateľa.
5. Používateľ je povinný pre prístup k Službe využívať len rozhranie poskytnuté za tým účelom Poskytovateľom.
6. Užívateľ je povinný chrániť svoje identifikačné a prístupové údaje a heslá nevyhnutné pre prihlásenie Užívateľa a pre prístup k Službe pred zneužitím treťou osobou. Ak Používateľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Poskytovateľovi. V prípade porušenia uvedených povinností zo strany Používateľa Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu, ktorá týmto Používateľovi vznikne.

IV. CENA SLUŽBY A SPÔSOB ÚHRADY


A. CENA SLUŽBY


1. Výška ceny za Službu je stanovená v Cenníku, ktorý je uverejnený na Webovom rozhraní.
2. Úhrada za Službu sa vykonáva vopred a je nevratná (s výnimkou garancia vrátenia peňazí za podmienok podľa čl. IX časť A Podmienok). Užívateľ hradí Službu vopred na základe (zálohovej) faktúry vystavenej Poskytovateľom podľa zvoleného tarifu a frekvencia platby so splatnosťou 7 dní (ak nie je dohodnuté inak). Faktúra je v deň vystavenia zaslaná v PDF formáte e-mailom Používateľovi a považuje sa za doručenú odoslaním na e-mail Používateľa. V prípade preukázateľného neskoršieho doručenia sa splatnosť počíta odo dňa, keď bola Používateľovi faktúra preukázateľne doručená. Daňový doklad vystaví Poskytovateľ Používateľovi po uhradení zálohovej faktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom, keď je príslušná suma pripísaná na účet .
3. Ak Používateľ za predmetné obdobie prekročí limit zakúpené Služby (ako je špecifikovaný na Webovom rozhranie), je mu Poskytovateľom na konci predplateného obdobia zaslaná faktúra, v ktorej Poskytovateľ zúčtuje využitie vyššieho limitu za uplynulé obdobie, teda zúčtuje rozdiel medzi sumami za zakúpený tarif a tarif skutočne využitý v uplynulom mesiaci.
4. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby v rozsahu, v ktorom je Užívateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek sumy, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi v súvislosti s užívaním danej Služby, hoci bol k úhrade vyzvaný a bola mu poskytnutá dodatočná lehota na úhradu v dĺžke minimálne 7 dní.
5. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek sumy, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi v súvislosti s užívaním Služby, sa Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo Poskytovateľa na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) tým nie je dotknuté.
6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom výške úhrad v Cenníku jednostranne upraviť. Túto zmenu je Poskytovateľ povinný Používateľovi oznámiť e-mailom na adresu Užívateľa uvedenú v užívateľskom účte najmenej 30 dní pred tým, než zmena nadobudne účinnosť. Užívateľ je oprávnený v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o zmene Podmienok písomne ​​vypovedať z tohto dôvodu Zmluvu, pričom výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Zmluvy doručená Poskytovateľovi. Pokiaľ Užívateľ Zmluvu v určenej lehote nevypovie, platí, že so zmenou Cenníka súhlasí.
7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

B. SPÔSOB ÚHRADY


1. Cenu Služby hradí Užívateľ podľa svojej voľby bezhotovostne, a to spôsobom a na účet zvolený pri objednávke Služby (prevodom z účtu alebo online prostredníctvom platobnej brány). Poskytovateľ si neúčtuje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.
2. Pre bezhotovostnej platbe sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctva sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Gopa s.r.o. Využiť možno týchto možností platieb:
a. online platobné či kreditnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro;
b. rýchlym bankovým prevodom: Raiffeisen BANK, ČSOB, mBank a ďalšie;
c. bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry.
3. Užívateľ je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak Poskytovateľ nebude schopný platbu identifikovať a začať poskytovať Služby.
4. Poskytovateľ môže poskytnúť Používateľovi zľavy a bonusy z ceny. Pravidlá pre poskytnutie sú uvedené na Webovom rozhraní. 

V. PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽBY E-MAILER


Tento článok. V Podmienok predstavuje špeciálnu úpravu vzťahujúce sa na poskytovanie služby E-Mailer, ktorá sa použije prednostne pred všeobecnými ustanoveniami týchto Podmienok.

A. PRÁVA A POVINNOSTI


1. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom Služby zabezpečiť rozosielanie emailov, za ich doručenie však nenesie žiadnu zodpovednosť.
2. Účet Služby je do 10 kontaktov v databáze zadarmo, bez časového obmedzenia. Keď sa účet Služby Užívateľa blíži k dosiahnutiu tohto limitu, je Používateľ zo strany Poskytovateľa priebežne informovaný. V moment presiahnutí hranice 10 kontaktov je upozornený na nutnosť objednanie Služby / alebo zníženie počtu kontaktov pod účtom, a to do siedmich dní odo dňa oznámenia. Ak Používateľ v danej lehote nekoná podľa upozornenia Poskytovateľa, je účet Užívateľa prepnutý do režimu block, tj. Užívateľ je oprávnený zbierať kontakty a pracovať pod účtom, ale nie je oprávnený odosielať správy / Žiadosť o súhlas.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zálohovať všetok Obsah Používateľa raz denne.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude využívať dáta a osobné informácie klientov Používateľa, ktoré prostredníctvom Služby vo svojich systémoch uchováva a to ani na vlastné použitie ani na odovzdanie / predaju tretím stranám. Jedná sa najmä o e-mailové , databázy Užívateľa, dáta a osobné informácie v nich obsiahnutých. Poskytovateľ si je vedomý, že dáta a osobné informácie klientov Užívateľa patrí medzi najcennejšie nástroje úspešného podnikania a chce Užívateľa ubezpečiť, že k svojmu záväzku pristupuje s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou.
5. Poskytovateľ zaručuje základné parametre a dostupnosť Služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98% v príslušnom zúčtovacom období. Do výpočtu SLA sa nezahŕňa údržba servera v zmysle článku. V A ods. 6 Podmienok. Ak dostupnosť Služby klesne pod dostupnosť garantovanú (SLA), jedná sa o chybné plnenie a Užívateľ je oprávnený Službu reklamovať podľa týchto podmienok.
6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky prevádzky servera technického charakteru spôsobené bez zavinenia Poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v čo najkratšom možnom termíne zabezpečil znovu sprevádzkovanie Služby a o výpadku servera informoval emailom Užívateľa, to však len v prípade, že výpadok bude dlhšia ako 4 hodiny.
7. Užívateľ berie na vedomie, že je Poskytovateľ oprávnený obmedziť alebo úplne prerušiť Službu z dôvodu plánovaných odstávok servera z dôvodu údržby tohto servera. Odstávka servera z dôvodu jeho údržby:
  a. bude vykonaná vždy v nočných hodinách, teda v čase od 22:00 do 05:00 hodín, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody,
  b. odstávka servera Poskytovateľa z dôvodu údržby servera bude vždy vopred zverejnená na Webovom rozhranie alebo vopred oznámená Používateľovi emailom,
  c. odstávka servera Poskytovateľa z dôvodu údržby tohto serveru prebehne maximálne raz za kalendárny mesiac a nebude trvať dlhšie ako 5 hodín, ak tomu nebudú brániť vážne prevádzkové dôvody,
  d. pri prekročení početnosti odstávok a termínov uvedených v článku. V časť A ods. 6 písm. c) Podmienok zo strany Poskytovateľa, má Užívateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku alikvotnú časti ceny za Službu, ktorá z dôvodu jej nedostupnosti nemohla byť využitá.
8. Užívateľ voči Poskytovateľovi prehlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že:
   je svojprávny a plne spôsobilý na právny rokovania,
   všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii poskytne, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
 nebude používať Službu v rozpore s právnymi predpismi,
   sa pred začatím užívania Služby dôkladne oboznámil s Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi,
   si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia Služby podľa čl. V A ods. 7 Podmienok môže stratiť dočasne prístup k obsahu Služby, a to k obsahu poskytovateľa, tak Obsahu používateľa.
9. Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy a Podmienok, zaväzuje, že:
  • nevykoná registráciu, ak by tým zo strany používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov,
  • nebude používať Službu, ak by jej použitím zo strany používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov,
  • bude používať Službu iba na účel, na ktorý je určená,
  • pre prístup k Službe nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie než rozhranie poskytnuté za tým účelom Poskytovateľom,
  • zabezpečí dôvernosť a nezneužije všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie Užívateľa a pre prístup k Službe, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe,
  • nebude sa v súvislosti s užívaním Služby dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania,
  • nebude robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Službu (alebo siete a servery pripojené k Službe).
10. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním Služby a súhlasí s tým, že Službu nebude používať k žiadnym aktivitám, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore so záväznými právnymi predpismi, Zmluvou, týmito Podmienkami, s oprávnenými záujmami Poskytovateľa sa všeobecne uznávanými obchodnými zvyklosťami používania Služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet.
11. Užívateľ je povinný vždy rešpektovať práva Poskytovateľa a tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.
12. Užívateľ najmä nie je oprávnený:
  • užívať Službu v rozpore so Zmluvou a týmito Podmienkami,
  • užívať Službu spôsobom spôsobilým poškodiť Poskytovateľa,
  • získavať prihlasovacie mená alebo heslá iných užívateľov Služby, Služieb a produktov tretích osôb,   • zneužívať, blokovať,
modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby,
  • užívať svoj užívateľský účet pre rozosielanie nevyžiadaných emailov (spamov, hoaxov pod.), Vírusov alebo iného obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, obťažujúce alebo v rozpore s dobrými mravmi. Na účely týchto Podmienok sa za spam považuje akékoľvek nevyžiadanej oznámenie zaslané prostredníctvom e-mailu príjemcovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Za spam sa považuje tiež akékoľvek oznámenia, slúžiace na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb, ktoré nie je jasne a zreteľne označené ako obchodné oznámenia, skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa alebo je zaslané bez platnej adresy, na ktorú by mohol adresát priamo a účinne zaslať informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie odosielateľom naďalej zasielané.
  • vyvolať dojem, že užívateľom Služby je iná právnická alebo fyzická osoba, než Užívateľ, alebo vytvárať užívateľské účty, ktorých parametre môžu budiť pohoršenie či sú v rozpore s morálnymi alebo etickými pravidlami,
  • používať používateľský účet na zdieľanie alebo výmene dát prostredníctvom technológie Peer To Mail (napr. Peer2mail, OpenP2M, apod.),
  • porušovať práva Poskytovateľa alebo tretích osôb iným spôsobom než je uvedené v predchádzajúcich bodoch,
  • pokúsiť sa jednať protiprávnym alebo tu zakázaným spôsobom,
  • využívať nekvalitné databázu a mať bounce rate (mieru vrátených = neexistujúcich schránok) vyšší ako 2%.
13. Užívateľovi sa ďalej výslovne zakazuje odovzdávať Poskytovateľovi (tj. Umiestňovať, nahrávať, odkazovať či inak šíriť) Obsah užívateľa, ktorý najmä:
  • porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb,
  • vedie k nekalosúťažnému rokovania,
  • podnecuje alebo smeruje k neplneniu povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona alebo trestnému činu alebo schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa,
  • zvádza k zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporujú alebo podnecuje k zneužívaniu takýchto látok,
  • vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody,
  • hanobí niektorý národ, jeho jazyk, etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  • podnecuje k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rasy, náboženstva, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov,
  • obsahuje pornografické diela, zvlášť potom taká, ktorá zobrazujú dieťa, alebo v ktorých sa prejavuje násilie alebo neúcta k človeku,
  • umožňuje osobám mladším ako osemnásť rokov prístup k akýmkoľvek pornografickým dielam,
  • obsahuje nepravdivý alebo klamlivý údaj o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu,
  • podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť či zášť voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam,
  • popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť nacistické alebo komunistické genocídu alebo iné zločiny proti ľudskosti,
  • je v akomkoľvek inom ohľade v rozpore s dobrými mravmi.
14. Ak Používateľ poruší čl. V A ods. 12 a
15 Podmienok, je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
16. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Obsahu užívateľa (v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., 13. Užívateľovi sa ďalej výslovne zakazuje odovzdávať Poskytovateľovi (tj. Umiestňovať, nahrávať, odkazovať či inak šíriť) Obsah užívateľa, ktorý najmä:
  • porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb,
  • vedie k nekalosúťažnému rokovania,
  • podnecuje alebo smeruje k neplnenie povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona alebo trestnému činu alebo schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa,
  • zvádza k zneužívaniu návykových alebo životu nebezpečných látok alebo podporujú alebo podnecuje k zneužívaniu takýchto látok,
  • vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody,
  • hanobí niektorý národ, jeho jazyk, etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  • podnecuje k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rasy, náboženstva, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov,
  • obsahuje pornografické diela, zvlášť potom taká, ktorá zobrazujú dieťa, alebo v ktorých sa prejavuje násilie alebo neúcta k človeku,
  • umožňuje osobám mladším ako osemnásť rokov prístup k akýmkoľvek pornografickým dielam,
  • obsahuje nepravdivý alebo klamlivý údaj o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu,
  • podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť či zášť voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam,
  • popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť nacistické alebo komunistické genocídu alebo iné zločiny proti ľudskosti,
  • je v akomkoľvek inom ohľade v rozpore s dobrými mravmi.
17. Ak Používateľ poruší čl. V A ods. 12 a 13 Podmienok, je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
18. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Obsahu užívateľa (v súlade so zákonom č. 646/2005 Z. z. Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti)
19. Užívateľ týmto súhlasí s tým, že pri emailovej správe odoslanéj v rámci Služby bude automaticky pridaná identifikačná pätička Poskytovateľa. Užívateľ má možnosť požiadať o zmenu pätičky.
20. Užívateľ berie na vedomie, že ak Užívateľ využíva Službu E-Mailer, Poskytovateľ bude komunikovať prostredníctvom E-Mailov.)

B. CENA SLUŽBY


1. Výška úhrady za užívanie Služby závisí na počte emailov a dobe Licencie.
2. Služba pre platenú verziu je aktivovaná na základe úhrady ceny za Službu (po pripísaní peňažných prostriedkov v dohodnutej výške na účet Poskytovateľa.
3. Ak Používateľ nezaplatí cenu za Služby ani v dodatočnej lehote 7 dní po splatnosti faktúry, je účet Užívateľa prepnutý do režimu block. 

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


A. Odstúpenie od zmluvy zo strany užívateľa - Garancia vrátenia peňazí


1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi možnosť pri prvom nákupe odstúpiť od Zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že sa Službou nebude spokojný či zistí, že zakúpená Služba pre neho nie je vhodná. Užívateľ môže garancia vrátenia peňazí využiť do 30 dní od uhradenia ceny Služby za prvé predplatené obdobie. Odstúpenie od zmluvy nemusí byť nijako odôvodnené. Na účely vrátenia peňazí Užívateľ zvolí účet, kam mu majú byť peniaze zaslané; Ak Užívateľ nezvolí žiadny účet, bude vyzvaný k uvedeniu účtu formou e-mailu. Na vrátenú sumu vystaví Poskytovateľ opravný daňový doklad. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť Používateľovi peniaze do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia opravného daňového dokladu zo strany Užívateľa (netýka sa Užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi).
2. Užívateľ môže odstúpenie zaslať e-mailom, poštou, osobne alebo iným podobným spôsobom, ktoré umožnia zachytenie obsahu správy a identifikáciu Užívateľa, s podpisom oprávneného zástupcu Užívateľa.

B. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY POSKYTOVATEĽA


1. V prípade, že Užívateľ poruší povinnosti stanovené zákonom alebo zmluvou alebo neuhradí riadne a včas cenu za Službu, má Poskytovateľ právo obmedziť Užívateľovi používať Služby, či od Zmluvy odstúpiť.
2. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom čo zistí, že druhá strana porušila Zmluvu podstatným spôsobom.
3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie považuje:
  • omeškania Užívateľa s úhradou platby dlhšia ako 30 dní
  • porušenie licenčného ujednania práv na ochranu autorských práv a povinností podľa čl. II Podmienok
  • rokovaním Používateľa, ktoré poškodzuje aplikácie, softvér, ktorý je súčasťou Služby, alebo sa inak snažia obísť tarifné obmedzenia;
  • využívaní Služby v rozpore s právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi;
  • konanie, ktoré je spôsobilé priamo alebo nepriamo poškodiť dobré meno Poskytovateľa, Užívateľ Poskytovateľovi neposkytne vyžiadané údaje podľa čl. III A ods. 2 Podmienok, alebo budú tieto údaje nepravdivé,
  • rokovaní Užívateľa, ktorým Užívateľ poškodzuje webovú aplikáciu Poskytovateľa alebo sa snaží obísť tarifné obmedzenia.
4. Používateľovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny za využívanie Služby.
5. Poskytovateľ môže odstúpenie zaslať e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom účte Užívateľa alebo poštou na adresu sídla / miesta podnikania Užívateľa.

VII. Ochrana osobných údajov


Osobné údaje a citlivé údaje.


1. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o Používateľovi, na základe ktorých možno Užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať. Citlivými údajmi sa rozumie informácie o Používateľovi, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov.
2. Rozsah osobných údajov. V súlade s čl. III časť B Podmienok vyžaduje Poskytovateľ v rámci registrácie povinné osobné údaje. Užívateľ môže dobrovoľne podľa svojho uváženia oznámiť Poskytovateľovi ďalšie nepovinné údaje.
3. Rozsah citlivých údajov. Poskytnutie akýchkoľvek citlivých údajov nie je povinné. Poskytovateľ po Používateľovi nevyžaduje ani nebude vyžadovať akékoľvek citlivé údaje. Ak Používateľ poskytne v rámci Služby akejkoľvek citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia.
4. Ochrana osobných údajov. Poskytovateľ zhromažďuje a uchováva Používateľom zadané osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, tj. Aktuálne známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom Užívateľa a / alebo k jeho užívateľskému účtu a / alebo k príslušnej databáze Poskytovateľa, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.
6. Obmedzenie nakladania s údajmi. Poskytovateľ nebude bez predchádzajúceho povolenia Užívateľa spracovávať, zdieľať, predávať ani používať údaje Používateľa z jeho osobných údajov uvedených v užívateľskom účte spôsobom, ktorý by bol v rozpore s týmito Podmienkami.
7. Spracovanie osobných údajov. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služby podľa týchto Podmienok a na štatistické účely.
8. Zasielanie obchodných oznámení. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude osobné údaje využívať na marketingové účely tj. K vedeniu databázy používateľov webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb a zasielania obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami, a to po dobu neurčitú. Užívateľ má možnosť odmietnuť zasielanie obchodných oznámení vždy pomocou odkazu obsiahnutého v obchodnom oznámení.
9. Súhlas Užívateľa so spracovaním osobných údajov. Súhlasom s týmito Podmienkami udeľuje Užívateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácii na Webovom rozhraní a / alebo pri objednávaní Služby Poskytovateľovi ako správcovi za účelom identifikácie Užívateľa pri užívaní Služby.
10. Užívateľ udeľuje zhora uvedené súhlasy so spracovaním osobných údajov na Webovom rozhranie alebo na niektorom z Webových rozhrania aplikácie na dobu neurčitú. Osobné údaje môžu byť Poskytovateľom uchovávané aj po skončení poskytovania Služby či bezplatnej Služby a / alebo po zrušení užívateľského účtu Užívateľa, a to za účelom zjednodušenia neskoršej novej registrácie alebo zasielania obchodných oznámení.
11. Spracovateľ. Poskytovateľ ako správca je oprávnený poveriť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov tretiu osobu ako spracovateľa osobných údajov. 12. Odvolanie súhlasu. Súhlas Užívateľa so spracovaním osobných údajov podľa týchto Podmienok je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek po založení používateľského účtu tento súhlas písomne odvolať na adrese Poskytovateľa. Po odvolaní súhlasu Poskytovateľ zabezpečí, aby všetky údaje Používateľa boli z databázy Služby a z užívateľského konta Užívateľa zlikvidované a súčasne zabezpečí, aby tieto údaje neboli ďalej spracovávané, či šírené za účelom ďalšieho poskytovania Služby. Upozorňujeme, že v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde k úplnému zneprístupneniu Služby kedže je pre využívanie Služby nutné spracovanie osobných údajov.
13. Prístup Používateľa k údajom. Užívateľ má od okamihu založenia užívateľského účtu právo kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade Poskytovateľ poskytne Používateľovi informácie v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ sa Používateľ domnieva, že Poskytovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov, má právo požiadať Poskytovateľa (alebo spracovateľa) o vysvetlenie alebo požadovať, aby Poskytovateľ (alebo spracovateľ) odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Užívateľ je ďalej oprávnený sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
14. Poskytnutie osobných údajov. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. V rámci súdnych či správnych konaní).
15. Štatistické dáta. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím a / alebo zverejnením registračných a štatistických údajov Poskytovateľom pre rozvoj a prevádzku Služby. Štatistické údaje a ich zostavy nebudú obsahovať osobné údaje takého charakteru, ktoré by mohli na základe jedného či viacerých takýchto údajov priamo alebo nepriamo identifikovať používateľa alebo ktoré by umožnili akejkoľvek tretej osobe používateľa kontaktovať.
16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah, spamy a závadnosť šírených oznámení a v prípade zistenia nezrovnalostí Službu pozastaviť a ihneď informovať Používateľa.
17. Údaje tretích osôb. Poskytovateľ upozorňuje, že osobné či iné údaje tretích osôb zadanej Užívateľom v rámci Služby spracováva výlučne za účelom rozosielanie obchodných a iných oznámení Užívateľa v rozsahu, v akom bol na to Užívateľom (ako správcom týchto údajov) poverený. Ostatné osobné, kontaktné či citlivé údaje tretích osôb obsiahnuté v systémoch Poskytovateľa nie sú Poskytovateľom akokoľvek spracovávané. Poskytovateľ iba poskytuje priestor na ich uloženie. Tieto údaje Poskytovateľ nijako nespracováva ani s nimi inak nenakladá. Údaje tretích osôb Poskytovateľ nikdy nevyužíva k obchodným a marketingovým účelom.
18. Používateľ sa zaväzuje, že využíva kontakty, u ktorých má súhlas na rozosielanie obchodných oznámení a že najmä svojim zákazníkom jasne a zreteľne poskytuje možnosť bezplatne a jednoduchým spôsobom namietať voči takémuto použitiu podrobností ich elektronického kontaktu v čase, keď sa zhromažďujú, a pri každej správe .

VIII. REKLAMÁCIE


1. Práva Užívateľa z chybného plnenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Užívateľ je oprávnený reklamovať Služby, doplnkové služby a ďalšie plnenie, ak nezodpovedajú popisu na Webovom rozhranie, nie sú poskytované po objednanú dobu alebo sú z iného dôvodu v rozpore so zmluvou.
3. Reklamáciu je Používateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi čo najskôr po zistení závady (najneskôr však do 6 mesiacov od zistenia), a to na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Reklamácia by mala obsahovať popis chyby a všetky k tomu relevantné skutočnosti. Zároveň s oznámením závady oznámi Užívateľ spôsob, ktorým by chcel reklamáciu riešiť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť iný ako navrhnutý spôsob riešenie.Ak využijete reklamáciu formou emailovej korešpondencie, kontaktujte Poskytovateľa na adrese admin@e-mailer.sk
4. Právo z chybného plnenia Služby E-Mailer musí Užívateľ uplatniť najneskôr do dvoch dní po opätovnom sprevádzkovaní Služby E-Mailer. Neskôr podaná reklamácia bude odmietnutá a Užívateľ stráca nároky zo zodpovednosti za vady.
5. Užívateľ môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny alebo poskytnutia náhradnej Služby bez vád. Užívateľ môže prípadne od zmluvy odstúpiť.
6. Poskytovateľ rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená. O tomto bude Používateľa informovať emailom.
7. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, Poskytovateľ bezodkladne zjedná nápravu. Poskytovateľ ponúka Používateľovi táto náhradné plnenie (ako práva z chybného plnenia):
  • (I) poskytnutím náhradnej Služby, alebo
  • (II) bezplatným predĺžením predplateného obdobia.
Riešenie reklamácie vrátením kreditov do Peňaženky alebo vrátením peňazí na účet je spravidla iba v prípadoch, kedy iné spôsoby riešenia nepripadajú do úvahy.
8. Ak dostupnosť Služby klesne pod dostupnosť garantovanú (SLA), ide o vadné plnenie Služby a Užívateľ má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Primeraná zľava z kúpnej ceny sa stanoví ako dvojnásobok alikvotnú časti ceny za Službu, ktorá z dôvodu jej nedostupnosti nemohla byť využitá.
9. Reklamovať je možné nesprávne dobitie kreditu alebo nesprávne odpočítaní kreditu. Užívateľ je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo používateľ zistí, že kredity neboli pripísané v správnej výške, alebo že prípadne neboli v správnej výške z účtu odpočítané. V takom prípade je Užívateľ povinný kontaktovať Poskytovateľa a predložiť doklad o platbe. Ak je reklamácia oprávnená, bude Užívateľovi pripísaný kredit v správnej výške.
10. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na úhradu ceny za poskytnutú Službu.

IX. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


1. Použitie Služby je na vlastné riziko Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu alebo ujmu, vrátane straty uložených dát, ktorá je dôsledkom použitia alebo nemožnosti použitia Služby či Webového rozhrania. Ak by napriek vyššie uvedenému bola uznaná povinnosť Poskytovateľa na náhradu škody alebo ujmy, je táto povinnosť obmedzená iba do výšky úhrady za Službu za posledných 30 dní predplatného.
2. Poskytovateľ ďalej Používateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškodeného či neúplného e-mailu, či v súvislosti s nedoručením dokladov (faktúr) či doručením poškodeného či neúplného e-mailu s dokladom.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie alebo obmedzenie Služby užívané Užívateľom spôsobené poruchami prevádzky siete Internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ktorých riešenie si vyžaduje súčinnosť tretích strán. (Napr. Nedostupnosť servera využívaného Poskytovateľom pre chod Služby).
4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webového rozhranie či Služby alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením. Pri využívaní Webového rozhranie a Služieb nesmie Užívateľ používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. Predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla používateľovi alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie a Službu a užívať Webové rozhranie či Službu alebo ich časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

X. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE zmlúvu uzavretú so spotrebiteľom


A. Všeobecné ustanovenia PRE UZATVÁRANIE ZMLUVY


1. Spotrebiteľom je ten Užívateľ, ktorý využíva Službu pre čisto súkromné účely, nie pre svoje podnikanie.
2. V prípade, že Používateľom je spotrebiteľ, sú vzájomné práva a povinnosti, predchádzajúce uzatvorenie zmluvného vzťahu a tiež vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy, upravená tiež príslušnými predpismi na ochranu spotrebiteľa.
3. Užívateľ-spotrebiteľ výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Užívateľ sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby.
4. Označenie Služby, opis jej hlavných vlastností je uvedený na Webovom rozhraní. Cena za Službu je uvedená v Cenníku uveřejným na Webovom rozharní.
5. Súhlasom s týmito Podmienkami Používateľ - spotrebiteľ výslovne prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred odoslaním objednávky poskytnuté údaje:
  • že bol oboznámený so základnými údajmi o Poskytovateľovi, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok,
  • že bol zrozumiteľne oboznámený s ponúkanými produktmi / službami, ich popisom, cenou, spôsobom platby a plnení,
  • že bol oboznámený s faktom, že práva z chybného plnenia sa riadia najmä úpravou obsiahnutou v Občianskom zákonníku,
  • že zmluvy s Poskytovateľom nie sú uzatvorené na dobu neurčitú,
  • že bol oboznámený s údajmi o funkčnosti digitálneho obsahu vrátane technických ochranných opatrení a taktiež o súčinnosti digitálneho obsahu s bežným hardvérom a softvérom.
6. Užívateľ-spotrebiteľ ďalej súhlasom s týmito podmienkami výslovne prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred odoslaním objednávky poskytnuté:
  • že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby, ktorú spotrebiteľ hradí v závislosti na tarife telekomunikačných služieb, ktoré využíva. Poskytovateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky spojené s komunikáciou na diaľku,
  • že je štandardne vyžadovaná platba pred začatím Služby, a to v súlade a podľa týchto podmienok, ak sa nedohodnú strany inak,
  • že cena pri predĺžení poskytovania Služieb je určená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa platného ku dňu predĺženie poskytovania služieb,
  • že od Zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy za podmienok stanovených v článku. VI časť B ods. 1 Podmienok,
  • že od Zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť do 30 dní od uzavretia zmluvy za podmienok stanovených týmito Podmienkami (čl. VI časť A. Podmienok - Garancia vrátenia peňazí),
  • že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (teda najmä od zmluvy o poskytovaní služieb, ak bola splnená s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie a poskytovateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ výslovne oznamuje, že dáva Poskytovateľovi výslovný súhlas k takémuto splnenie služby, ak je takáto služba objednávanie,
  • že v prípade nevybavenia sťažností je oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, tj. Hlavne na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
7. V prípade, že dôjde medzi Užívateľom spotrebiteľom a Poskytovateľom k sporu zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierlivo, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne vyriešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, Ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://webgate.ec.europa.eu/odr/.

B. ODSTÚPENIE ZO STRANY UŽÍVATEĽA - SPOTREBITEĽA


1. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od jej uzavretia bez akejkoľvek sankcie.
2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať Poskytovateľa o odstúpení od Zmluvy elektronicky na emailovú adresu Poskytovateľa admin@e-mailer.sk.
3. Cena za Službu bude Užívateľovi vrátená rovnakým spôsobom, ako bola podaná, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia


1. Ak vzťah súvisiaci s použitím Webového rozhranie alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.
2. Tam, kde Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme, postačí, ak je správa odoslaná prostredníctvom emailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.
3. Ak Používateľ svojím zavinením znemožnia, aby mu Poskytovateľ mohol účinne doručovať písomnosti (najmä tým, že v rozpore s čl. III časť A Podmienok neoznámi Poskytovateľovi aktuálne doručovaciu adresu), jedná sa o marenie doručovania a má sa za to, že písomnosť zaslaná na poslednú známu doručovaciu adresu Používateľa Používateľovi riadne došla.
4. Užívateľ týmto súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Používateľovi na emailové adresy Používateľa uvedené pri registrácii (alebo jej zmene) obchodné oznámenia obsahujúce najmä informácie o novinkách Služby.
5. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
6. Znenie Podmienok môže Poskytovateľ meniť či doplňovať. Zmeny Podmienok je Poskytovateľ povinný Používateľovi oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom účte najmenej 30 dní pred tým, než zmena nadobudne účinnosť. Užívateľ je oprávnený v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o zmene Podmienok písomne vypovedať z tohto dôvodu zmluvu, pričom výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená Poskytovateľovi. Ak Používateľ zmluvu v stanovenej lehote nevypovie, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Práva a povinnosti strán sa riadi vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.
7. Toto aktuálne znenie Podmienok je platné a účinné od 16. marca 2017 a nahrádza v plnom rozsahu skoršie znenia obchodných podmienok.Děkujeme za váš čas, ktorý ste venovali prečítanu týchto Podmienok.